پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF

 پرسشنامه کیفیت زندگی یک پرسشنامه معتبر است و به طور گسترده برای ارزیابی کیفیت زندگی، به کار برده می شود. در ایران این فرم توسط منتظری و همکاران (۱۳۸۵) با رو ش ترجمه مجدد به فارسی برگردانده شده و روی ۴۱۶۳ نفر در رده سنی ۱۵ سال به بالا (میانگین سنی ۱/۳۵ سال)، که ۵۲ درصد آنها زن بودند، هنجاریابی شده است. ضریب پایایی گزارش شده برای خرده مقیاس ها از ۷۷٪ تا ۹۰٪ به غیر از خرده مقیاس سر زندگی که ۶۵٪ بوده است. در مجموع یافته ها نشان داده اند که نسخه ایرانی این پرسشنامه ابزاری مناسب برای اندازه گیری کیفیت زندگی است.

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36 ) شامل ۳۶ سوال است و کیفیت زندگی را در دو بعد کلی سلامت جسمانی و سلامت روانی می سنجد، که ۳۵ سوال در ۸ خرده مقیاس چند ماده ای خلاصه شده است:

 1. خرده مقیاس کارکرد جسمانی: محتوای این خرده مقیاس شامل ۱۰ سوال است، که توانایی انجام فعالیت های زندگی مانند توجه کردن به نیازهای فردی، پیاده روی و نرمش را در بر می گیرد.
 2. ۲. خرده مقیاس نقش جسمانی: (نقش محدودیت هایی که به سبب مشکلات جسمانی ایجاد می شود). محتوای این خرده مقیاس ۱۴ سوال است که به فعالیت های محدود کننده توانایی های جسمانی مربوط می شود.
 3. خرده مقیاس درد جسمانی: این خرده مقیاس دارای ۴ سوال است، که میزان احساس درد طی ۴ هفته گذشته و تداخل آن با فعالیت های روزمره فرد را ارزیابی می‌کند.
 4. خرده مقیاس سلامت عمومی: چهار سوال این خرده مقیاس سلامت عمومی را بر اساس ادراک فرد ارزیابی می کند.
 5. خرده مقیاس سرزندگی: این خرده مقیاس ۴ سوال دارد که محتوای آن در خصوص احساس چالاکی، انرژی و خستگی است.
 6. خرده مقیاس کارکرد اجتماعی: این خرده مقیاس دارای ۲ سوال است که میزان تاثیر مشکلات جسمی و روانی را در انجام فعالیت های اجتماعی و ارتباط با خانواده، دوستان و سایر افراد جامعه مورد ارزیابی قرار می دهد.
 7. خرده مقیاس نقش هیجان: (نقش محدودیت هایی که به سبب مشکلات هیجانی ایجاد می شود). این خرده مقیاس دارای ۳ سوال است که عوامل هیجانی تداخل کننده با کار و سایر فعالیت ها را ارزیابی می کند.
 8. خرده مقیاس سلامت روانی: این خرده مقیاس دارای ۵ سوال است که احساس افسردگی و اضطراب را می سنجد.

هشت مقیاس SF-36 (پرسشنامه کیفیت زندگی) در ۲ بعد سلامت جسمانی و سلامت روانی خلاصه می‌گردند. چهار خرده مقیاس اول شامل کارکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد جسمانی و سلامت عمومی  در بعد “سلامت جسمانی” و ۴  خرده مقیاس آخر سلامت روانی شامل سرزندگی، کارکرد اجتماعی، نقش هیجانی و سلامت روانی می باشد. همچنین این پرسشنامه دارای یک سوال نیز می باشد که در آن فرد به ارزیابی سلامت خود در یک ماه گذشته می پردازد.

 دانلود فایل اکسل نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی 

سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی

به طور کلی وضعیت سلامت خود را چگونه می بینید؟

 

عالی                       خیلی خوب                      خوب                    متوسط                    ضعیف

۱
میزان سلامتی خود را در حال حاضر در مقایسه با سال قبل چگونه ارزیابی می کند؟

از سال قبل بهتر هستم                         تا حدی بهتر از سال قبل هستم              مثل سال قبل هستم

در حال حاضر بدتر از سال قبل هستم                             در حال حاضربسیار بدتر از سال قبل هستم

 

۲
سوال هایی که در زیر می آید درباره فعالیت هایی است که شما به طور عادی در طول روز انجام می دهید. آیا در انجام این فعالیت ها محدودیت و یا مشکلی دارید؟ اگر دارید چقدر است ؟( لطفا” یک مورد را علامت بزنید.)

 

اصلا مشکل ندارم کمی مشکل دارم مشکل دارم
در فعایت های شدید مثل دویدن ، بلند کردن اجسام سنگین، شرکت کردن در ورزش های سنگین ۳
در فعالیت های متوسط مثل جا به جا کردن میز، کشیدن جارو برقی … ۴
در حمل کردن خرید روزانه ۵
در بالا رفتن از چند  طبقه ۶
در بالا رفتن از یک طبقه ۷
خم شدن، دولا شدن ، زانو زدن ۸
پیاه رویی بیش از یک کیلو متر ۹
پیاده رویی به فاصله چند صد متر ۱۰
در استحمام و پوشیدن لباس های خود ۱۱

 

۳
در طی چهار هفته گذشته آیا در کار و تنظیم فعالیت های روزانه خود مشکلات زیر را به خاطر مشکل جسمی داشته اید؟

 

خیر بلی
مجبور شده اید که از زمان لازم برای انجام کار و فعالیت های دیگر کم کنید؟ ۱۲
کمتر از آنچه می خواستید وقت گذاشته اید؟ ۱۳
در انجام یک نوع کار و فعالیت خاص مشکل داشته اید؟ ۱۴
کار عادی  خود را با مشکل و سختی بیشتری انجام داده اید؟ ۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طی چهار هفته گذشته به علت مسائل روانی مثل اضطراب و افسردگی در انجام امور معمولی روزانه و انجام کارها با مشکلات زیر روبرو بوده اید؟

خیر بلی
مجبور شده اید که از زمان لازم برای انجام کار یا فعالیتهای دیگر کم کنید؟ ۱۶
کمتر از آنچه که می خواستید وقت گذاشته اید؟ ۱۷
در انجام کارهای روزمره از دقت معمول برخوردار نبوده اید؟ ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طی چهار هفته گذشته وضعیت سلامت جسمی و روانی شما تا چه اندازه در روابط اجتماعی معمول شما در رابطه با خانواده ، دوستان، همسایگان و یا سایر افراد اختلال ایجاد کرده است ؟

هیچ              به طور جزئی                نسبتا متوسط            مقداری              فوق العاده زیاد

۱۹
در طی چهار هفته گذشته چه مقدار درد بدنی داشته اید؟

هیچ            خیلی خفیف          خفیف              متوسط                   شدید                  خیلی شدید

 

۲۰
در طی چهار هفته گذشته درد بدنی تا چه اندازه مانع از انجام کارهای عادی شما شده است ؟

 

اصلا” مانع نشده         کمی            به طور متوسط            تقریبا ” تا حدی         فوق العاده زیاد

 

۲۱
این سوال ها در مورد احساس شما و اینکه در طی چهار هفته گذشته چطور بودید لطفا موردی را انتخاب کنید که به احساس شما نزدیکتر است ؟

 

هیچ وقت مقدار کمی از اوقات گاهی اوقات مقدار زیادی از اوقات بیشتر اوقات همه اوقات
آیا روحیه خوبی داشته اید؟ ۲۲
آیاخیلی عصبانی بوده اید؟ ۲۳
آیا آنقد ر افسرده بودید که هیچ چیز شما را خوشحال نمی کرد؟ ۲۴
آیا احساس آرامش می کردید؟ ۲۵
آیا خود را با انرژی احساس

می کردید؟

۲۶
آیا احساس افسردگی داشته اید؟ ۲۷
آیا احساس غمگینی و نا امیدی داشته اید؟ ۲۸
آیا شخص خوشحالی بوده اید؟ ۲۹
آیا احساس خستگی داشته ۳۰
۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در طی چهار هفته گذشته تا چه میزان مشکلات و مسائل جسمی وعاطفی برفعالیت های شما تاثیر گذار بوده است؟

همه اوقات              بیشتر اوقات              گاهی اوقات           مقدار کمی از اوقات       هیچ وقت

۳۱
موارد زیر تا چه اندازه در مورد شما صادق یا نادرست است ؟

 

 

کاملا نادرست بیشتر نادرست نمی دانم بیشتر درست کاملا درست
من زودتر از دیگران بیمار می شوم ۳۲
سلامت من در حد سلامت دیگران است ۳۳
انتظار دارم وضعیت سلامتی ام بدتر شود ۳۴
وضعیت سلامتی من در حد عالی است ۳۵
۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات سلامتی خود را در طی یک سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی بهتر شده                        تا حدی بهتر شده                               تغییر نکرده است

تا حدی بدتر شده است                                                        خیلی بدتر شده است

۳۶

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

 1. ملکوتی گفت:

  من از سایت بسیار عالی شما کمال تشکر را دارم. خسته نباشید. این سایت رو به دیگر دوستانم که از رشته های دیگر به پرسشنامه های روان شناسی نیاز دارند نیز معرفی کردم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *