برچسب گذاری توسط: اختلالات جنسی

مازوخیسم ۰

مازوخیسم یا خود آزاری یا آزارخواهی جنسی در کتاب DSM5

مازوخیسم یا خود آزاری یا آزارخواهی جنسی  Sexual Mazochism انحراف مازوخیسم یا شهوت خودآزاری نقطه  مقابل انحراف جنسی سادیسم است . مازوخیسم نام خود را از فعالیتهای لئوپولد فون ساخر- مازوخ رمان نویس اتریشی قرن...

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم ۰

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

انحراف جنسی اگزیبیشنیسم Exhibitionism عبارت است از میل شدید عود کننده برای نمایش دادن اندام تناسلی به فرد/افراد غریبه یا شخص غیرمنتظر تقریبا در ۱۰۰% موارد اگزیبیشنیسم ، مردی اندام تناسلی خود را به...