دسته: مقالات

هوش هيجانی ۰

هوش هیجانی

هوش هیجانی تاریخچه هوش هیجانی ازمنظر تاریخی هیجان همیشه از جایگاهی در پس شناخت برخوردار بوده است .بسیاری از فلاسفه وروانشناسان هیجان وشناخت را واجد اهداف متضادی تلقی می کردند ۰(برای مثال گیل مر ،شؤن۱۹۴۰به...