پرسشنامه خود کنترلی تانجی

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۱۳ ماده ای)

هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان

ردیف عبارات پرسشنامه خود کنترلی تانجی هرگز به  ندرت گاهگاهی زیاد بسیار زیاد
۱ من به خوبی مقاومت در برابر وسوسه ها می کنم.
۲ من مجبورم به سختی عادات بدم را ترک کنم.
۳ من تنبل هستم.
۴ من مطالب نامناسبی را بیان می کنم.
۵ من بعضی کارهای خاص را که لذت بخش و سرگرم کننده هستند را حتی اگر برای من زیان آور هم باشند، انجام می دهم.
۶ من از چیزهایی که برایم ضرر دارد اجتناب می کنم.
۷ ای کاش منظم تر بودم.
۸ دیگران می گویند من نظم آهنینی دارم.
۹ گاهی اوقات، تفریحات و سرگرمی ها مرا از انجام کارهایم باز می دارد.
۱۰ برای من تمرکز کردن مشکل است.
۱۱ من قادرم برای رسیدن به اهداف بلند مدت تلاش های موثری کنم.
۱۲ گاهی اوقات من نمی توانم از انجام دادن برخی کارها اجتناب کنم، هر چند می دانم که آن کار اشتباه است.
۱۳ من اغلب بدون در نظر گرفتن تمام گزینه ها و روش ها، اقدام به انجام کاری می کنم.

*************************************

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خود کنترلی تانجی

پرسشنامه خود کنترلی تانجی دارای ۱۳ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه هرگز به  ندرت گاهگاهی زیاد بسیار زیاد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه هرگز به  ندرت گاهگاهی زیاد بسیار زیاد
امتیاز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. حداکثر نمره برای پرسشنامه خود کنترلی تانجی ۶۵ و حداقل ۱۳ است . نمره بالاتر بیانگر خودکنترلی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی پرسشنامه خود کنترلی تانجی

روایی و پایایی پرسشنامه خود کنترلی تانجی در پژوهش موسوی مقدم و همکاران (۱۳۹۴) محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است.

در پژوهش تانجی و همکاران (۲۰۰۴) روایی این مقیاس با ارزیابی همبستگی آن با مقیاس های پیشرفت تحصیلی، سازگاری، روابط مثبت، و مهارت های بین فردی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی آن بر روی دو نمونه آماری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۸۳/۰ و ۸۵/۰ بدست آمده است.

پرسش نامه خود کنترلی تانجی نسخه ۳۶ سوالی

لطفا سوالات را با دقت خوانده، پاسخ موردنظرتان را بر اساس موارد زیر علامتگذاری نمایید.

۱: به هیچ وجه در مورد من صدق نمی کند.

۲: تا حدودی در مورد من صدق می کند.

۳: برخی اوقات در مورد من صدق می کند.

۴: بیشتر اوقات در مورد من صدق می کند.

۵: همیشه در مورد من صدق می کند.

ردیف عبارات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱ من در برابر وسوسه انجام کارها به خوبی مقاومت می کنم.
۲ برای من ترک عادت های بد و نامناسب دشوار است.
۳ من آدم تنبلی هستم.
۴ حرف های نابجا می زنم.
۵ من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد که کنترلم را از دست بدهم.
۶ من کارهایی را که زیان آور و مضر هستند، در صورتی که سرگرم کننده و لذت بخش باشند، انجام می دهم.
۷ مردم می توانند در کارهایشان روی من حساب کنند.
۸ بیدار شدن از خواب صبحگاهی برای من دشوار است.
۹ من در گفتن نه به دیگران مشکل دارم.
۱۰ اغلب منصفانه نظرم را عوض می کنم.
۱۱ من هر آنچه را در ذهن دارم در قالب کلمات بیان می کنم.
۱۲ مردم من را به عنوان آدمی تکانشی و عجول توصیف می کنند.
۱۳ چیزهایی را که برای من بد و زیان آور هستند، رد می کنم.
۱۴ من بیش ازحدمعمول پول خرج میکنم.
۱۵ من هرچیزی راپاکیزه ومرتب نگه میدارم.
۱۶ من گهگاهی درانجام کارهازیاده روی میکنم.
۱۷ کاش نظم وترتیب یشتری داشتم..
۱۸ من آدم قابل اطمینانی هستم.
۱۹ من به دلیل احساسهایی که دارم،کنترلم راازدست میدهم.
۲۰ من بیشترکارهاراعجولانه وبدون فکرکرد انجام میدهم.
۲۱ من نمیتوانم رازهایم رابه خوبی حفظ نمایم.
۲۲ مردم میگویندکه من اصول سفت وسختی دارم.
۲۳ من هرشب تااخرین لحظه کارکرده ویامطالعه میکنم.
۲۴ من به آسانی دلسرد نمی شوم
۲۵ من اگرقبل ازانجام اقدامی فکرم رامتوقف کنم،شرایط وموقعیت بهتری برای من فراهم خواهدشد.
۲۶ من خودرامشغول فعالیتهای سالم میکنم.
۲۷ من غذاهای سالمی مصرفم یکنم.
۲۸ چیزهای لذت بخش وسرگرم کننده من راازانجام کارها بازمیدارد.
۲۹ من درتمرکزکردن مشکل دارم.
۳۰ من میتوانم به طورموثری درجهت دستیابی به اهداف طولانی مدت کارکنم.
۳۱ برخی اوقات من نمیتوانم خودم راازانجام کارهایی منع کنم حتی اگربدانم ان اشتباه است.
۳۲ من اغلب بدون فکرکردن درموردسایرانتخابهای دیگر،عمل میکنم.
۳۳ من به آسانی کنترلم راازدست میدهم.
۳۴ من اغلب حرف دیگران راقطع میکنم.
۳۵ من برخی اوقات درمصرف مشروبات الکلی یاموادمخدر ودارو زیاده روی میکنم
۳۶ من همیشه درانجام کارهایم به موقع عمل میکنم.

 

*************************************

منبع: موسوی مقدم، سید رحمت الله، (۱۳۹۴)، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ۲۵، شماره ۱، صص ۶۴-۵۹.

Reference: Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–۳۲۴.

*************************************

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *