پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

نحوه تکمیل : موقعیت کاری خود را در نظر بگیرید و به موارد ذیل پاسخ دهید .

آیتم های پرسشنامه شناسایی ارتباطات

 

۱ . من فکر می کنم ارتباطاتم با زیردستانم :
باعث کاهش اعتبارم گردیده است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ باعث افزایش اعتبارم گردیده است
مبهم و غیر صریح است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صریح و دقیق است
نا روشن است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روشن و واضح است
بیشتر سئوالات بی جواب می ماند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بیشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ موثر است
ناشایسته است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ شایسته است
فاقد بهره وری است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دارای بهره وری است
نایج مورد نظرم به دست نمی آید ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ نتایجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگیز نیست ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ احساس بر انگیز است
یک تصویر منفی از من ایجاد می کند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ یک تصویر مثبت از من ایجاد می کند
بد است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خوب است
ناشیانه است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ماهرانه است
روابط تیره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دست پاچه نمی شوم
——– کل امتیازات
۲ . من فکر می کنم ، ارتباطاتم با مافوق هایم :
باعث کاهش اعتبارم گردیده است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ باعث افزایش اعتبارم گردیده است
مبهم و غیر صریح است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صریح و روشن است
نا روشن است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روشن و واضح است
بیشتر سئوالات بی جواب می ماند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بیشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ موثر است
ناشایسته است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ شایسته است
فاقد بهره وری است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دارای بهره وری است
نتایج مورد نظرم به دست نمی آید ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ نتایجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگیز نیست ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ احساس بر انگیز است
یک تصویر منفی از من ایجاد می کند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ یک تصویر مثبت از من ایجاد می کند
بد است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خوب است
ناشیانه است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ماهرانه است
روابط تیره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دست پاچه نمی شوم
——– کل امتیازات
۳ . من فکر می کنم ارتباطاتم را همکارانم :
باعث کاهش اعتبارم گردیده است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ باعث افزایش اعتبارم گردیده است
مبهم و غیر صریح است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صریح و روشن است
نا روشن است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روشن و واضح است
بیشتر سئوالات بی جواب می ماند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بیشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ موثر است
ناشایسته است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ شایسته است
فاقد بهره وری است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دارای بهره وری است
نتایج مورد نظرم به دست نمی آید ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ نتایجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگیز نیست ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ احساس بر انگیز است
یک تصویر منفی از من ایجاد می کند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ یک تصویر مثبت از من ایجاد می کند
بد است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ خوب است
ناشیانه است ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ماهرانه است
روابط تیره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ دست پاچه نمی شوم
——– کل امتیازات

 

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه شناسایی ارتباطات

امتیاز هر سئوال را جمع ببندید و در جای مناسب خود ثبت کنید .

الف) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال بین ۳۶-۱۵ باشد ، شما از نظر ارتباطی فردی بسیار نا موثر هستید .

ب) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال بین ۳۷ تا ۵۸  باشد ، نظر ازتباطی یک فرد نا موثر هستید .

ج) اگر امتیازات کل شما از هر سئوال ۸۱ و بیشتر از آن باشد ، شما در برقراری ارتباط با دیگران بسیار اثر بخش و کارا هستید .

 

روایی و پایایی پرسشنامه شناسایی ارتباطات

در پایان نامه مشرفی (۱۳۹۱) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه شناسایی ارتباطات یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شناسایی ارتباطات برابر با ۸۱/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد.

منبع: مشرفی، لطیف، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه توانایی برقراری ارتباط موثر کارکنان اداره برق ملکان با بهروی منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *