ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ روشی برای پرورش تفکر خلاق در کودکان

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ، وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﯿﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه دارد:

  • اصولاً مسئله ما قابل حل نبوده است که در این شرایط برای آرام ساختن خویش حتماً ﻻزم اﺳـــﺖ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ روا نﺷﻨﺎس ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺮ هﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
  • شیوه حل مسئله را نمی دانسته ایم.

ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼق ﻣﺴﺌﻠﻪ ۶ کلاه تفکر ، به مسئله و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻄﻮر ﺳﺎد هﺗﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺶ ﮐﻼه ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادوارد دوﺑﻮﻧﻮ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ روﺷﯽ را ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻦ را هﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی، اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺧﻮد، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، داﻧﺶ، ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ، اﺣﺴﺎس، ﺧﻼﻗﯿﺖ ، رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ و … را ﺑﻄﻮر ﺳﺎده و ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی ﺳﻮﻗﻤﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ روش ۶رﻧﮓ ﮐﻼه، ﻧﻤﺎد ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و روش ﺗﻔﮑﺮﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷـــﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮدی و ﻫﻢ در ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪل ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮور ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدﻣﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﺎ ﮐﺪام ﮐﻼه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﺟﺎی ﮐﺪام ﮐﻼه ﯾﺎ ﮐﻼ هﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺟﺎی ﮐﺪام ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ در زﻧﺪﮔ ﯽﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل آﺷـــﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﮐﻼ هﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ، ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺑﺮاز و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﻼه رﻧﮕــــﯽ و در واﻗــﻊ ﺑﺎ ۶ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ آﺷﻨــﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ : کلاه سفید

اﯾﻦ ﮐﻼه ﺷـــﺎﻣﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ، اﻋﺪاد و ارﻗﺎم، آﻣﺎرﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت اﺳـــﺖ، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﻀﺎوت و داوری. ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ را ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌـﯿﺖﻫﺎ و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﻀﺎوت و ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻼه ﺳـــﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﯾﻢ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻼه ﺳﻔــﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ:

ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟

  • ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ • ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟     • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟

ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ، ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﮐﺎملاً ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ. وﻗﺘﯽ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ : کلاه قرمز

اﯾﻦ ﮐﻼه ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻬﺎم ﯾﺎ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠــﺎﻧﺎت اﺳﺖ. ﮐﻼه ﻗـﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻬـﻮد و اﻟﻬﺎم و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤــــﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑـــــﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ:

اﺣﺴـــﺎس دروﻧﯽام اﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ روش را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪم…

ﺣﺲ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ…

اﯾﻦ ﮐﻼه اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﯽ آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳـــﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺣﺲ ﺳـــﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻬﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻼه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن اﺣﺴـــﺎس ﻣﺎن ﺑﺎﺷـــﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ادراک ﮐﺮده و ﺑﺮ زﺑﺎن آورﯾـــﻢ، از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳـــﺎت دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ : کلاه سیاه

اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی اﺳـــﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎﻻت، ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺷﺎره ﻣ ﯽﮐﻨﺪ. ﺧﻄﺮﻫﺎ و رﯾﺴﮏﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻧﯿﺴـــﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷـــﻨﺎﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﯾﺪه را ﺑﻪ زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ اﺷـــﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻧﻮاﻗﺼﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻼه  ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـــﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻘﻼﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ارزش اﻧﺠﺎم دارد؟

ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟

وﻗﺘﯽ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺪ هﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد.

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ : کلاه آبی

ﮐﻼه آﺑﯽ ﮐﻼه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﻼه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣــﻮﺿﻮع ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑــﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.ﮐﻼه آﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﻼه آﺑﯽ اﺳﺖ، ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رﻫﺒـــﺮ ارﮐﺴﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳـــﺎﯾﺮ ﮐﻼه ﻫﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺣﻀﻮر و ﺗﻨﺎﺳــﺐﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ، ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﺆال ﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﮑــﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑـﻤﯿﻞ و اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ، ﻣــﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴـــﺌﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪﻫﺎ ﺳﺖ.ﮐﻼه آﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، ﮐﻼه آﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﭼﯿﺴﺖ؟      ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟     • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟     • ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟     • ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ؟  • آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ؟   • آﯾﺎ ﻻزم اﺳـــﺖ ﮐﻼه ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺳـــﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼق ﺗﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟

وﻗﺘﯽ ﮐﻼه آﺑﯽ ﺑﺮ ﺳـــﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮدان ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ارﮐﺴـــﺘﺮ در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﻮب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ : کلاه سبز

اﯾﻦ ﮐﻼه، ﮐﻼه ﻧـــﻮآوری ، راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﻃﺮح ﻫﺎ، ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ، اﯾﺪ هﻫﺎی ﻧﻮ،ﮐﺸـــﻒﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ. ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﻼه ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ دارد، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ دو ﮐﻼه ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﺟﺴـــﺖ وﺟﻮ ﺑﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در راﺳﺘﺎی ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼه ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.     • آﯾﺎ راﻫﮑﺎر ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟     • آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ آﯾـــﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﯾـــﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﻫﮑﺎر و ﯾﺎ  ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

وﻗﺘﯽ ﮐﻼه ﺳﺒــﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ، ﺑﻪ دﻧﺒـــﺎل را هﺣﻞ ﻫﺎی ﺧﻼق و ﻧﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼههای رﻧﮕـــﯽ : کلاه زرد

ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻼه زرد، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﮐﻼه زرد ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻼه زرد ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻀﺎوت ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻤــﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺎ روﯾﺎ و اﻣﯿــﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﯿﻨﯽ و ﻧﻪ ﺷـــﻬﻮد و اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ دارد. ﮐﻼه زرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ هی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺸﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح و اﯾﺪ هﻫﺎی ﺟـﺪﯾﺪ ﮐﻼه ﺳﺒـﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼه را ﺑﺮ ﺳﺮ دارﯾﻢ ﺟﻤﻼﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ ﯽﺑﻨﺪﯾﻢ:

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد؟      • اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ؟      • اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻫﺪا فﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟  ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻪ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮ دارد؟

وﻗﺘﯽ ﮐﻼه زرد ﺑﺮ ﺳـــﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ، ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺘــــﺨﺎ بﻫﺎ و اﯾﺪ هﻫﺎ ﺑـــﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ.

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *