برچسب گذاری توسط: کودک و نوجوان

مهارت ناديده گرفتن ۰

مهارت نادیده گرفتن یا بی توجهی به رفتار منفی کودک

مهارت نادیده گرفتن گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام میدهند که معمو لاً والدین نمی دانند در مقابل اینگونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند. مهارت نادیده گرفتن یکی از مهارت هایی است که...