ازدواج : آﯾﺎ واﻗـــﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟

ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎ بﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاد هﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣـــﺎ ﺧﺎﻧﻮاد ه ای را ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده آﺗﯽ ﺧﻮد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـــﯿﻢ. ﻫﻤﻪ اﻓـــﺮاد آرزو دارﻧﺪ ازدواﺟﺸـــﺎن ﻣﻮﻓﻖ و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ،  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷـــﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗـــﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮب و آرزوﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ در ﺑﻌﻀﯽ ازدوا جﻫﺎ ﺑﻪ در ﺑﺴـــﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮرد، ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ازدواج ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ، اﻋﺘﻘﺎدی، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ، ﻋﻼﻗﻪ، ﻋﺸﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ازدواﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻖ،  ﺗﻔﺎﻫﻢ، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻮاﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

در ﮐﻨﺎر ﻋﺸـــﻖ، ﺗﻔﺎﻫﻢ، ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ازدواج ، ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻫﺮﯾـــﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج اﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻘـــﺪر ﺑﺮای ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐاﯾﺪ؟ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﺮای ازدواج ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳـــﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی وی ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼک ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻞاﯾﺪ ازدواجﮐﻨﯿﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ، ﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻼک ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺮرﺳـــﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﻻزم اﺳﺖ در ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دﻫﯿﺪ.

ﺗﻨﺎﺳﺐ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ازدواج زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ، ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻮدن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد و ارﺗﻘﺎى وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎ نﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آرزوﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻫﺪ فﻫﺎﯾﺶ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ازدواج ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزﻣﮥ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮی، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.

داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل رواﻧﯽ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺟﺒﺎر و اﺻﺮار دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ، دﻫﻦﺑﯿﻦ و دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﻰ را ﺧﻮدش ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ آن

ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ را دارد و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ،  آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد

اﺣﺴﺎس ﺧﻮب داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﻰ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن دارد.

ﺷﺮط اول ﺑﺮاى دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮی، دوﺳــــﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾــﺶ اﺳﺖ…

ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ

 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ درﺑﺎره ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻻزﻣﮥ ﺷﺮوع ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ. ﻧﮕﺎ هﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ زنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از آﻏﺎز راه، ﻓﺮد ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﺮای ازدواج اﺳﺖ دﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎﻫﻞ اﺳﺖ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی ﺧﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و در ﺣﺴﺮت ﺗﺠﺮد، ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

 داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻮغ اﻗﺘﺼﺎدی

 داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮥ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺳﺎﻟﻢ از ﻻزﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﺮای ازدواج اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از درﺳـﺖ ﯾﺎ ﻏﻠـﻂ ﺑﻮدن، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻌﻀـﯽ ﺟـﻮاﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﺻﺤـﺒﺖ از اﺳﺘﻘـﻼل ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـــﻮد ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻠﻮغ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮدن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی  ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن آن ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ از ﺷﯿﻮ هﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درآﻣﺪی دارﻧﺪ، ﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮ فﮔﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

داﺷﺘﻦ ﻣﺮاودات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻢ

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎﻻن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪ های ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ، ﻣﻬﺎر تﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ، ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪن را ﺑﺸﻨﺎﺳـــﺪ، دﯾﮕﺮان را درک ﮐﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺴﺌـﻠﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎ نﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷـــﻤﺎرﻧﺪ، ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷـــﺘﺒﺎﻫﺎت ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎص واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را درک ﮐﺮده و ﺑﺒﺨﺸـــﻨﺪ، ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﺸﻢ ﮐﻤﺘﺮ وارد ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻢ و کینهﻫﺎی اﻏﺮا ق آﻣﯿﺰ و ﺣﺴﺎدتﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدند در ازدواج

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ، ﻗﺮار و ﻣﺪارﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳـــﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﺒﻮدن

ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﺒﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﺳـــﺘﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺧﻮاه در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓ ﻖﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

درﮔﯿﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﻮدن

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﺮوﻧﺪه آن راﺑﻄﻪ را ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راﺑﻄﮥ ﻗﺒﻠﻰ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، ﺧﺸﻢ، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دارﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮا و ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻫﺮﮔﺰ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮای زﺧﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

 در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺒﻮدن

اﻓﺮادی ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺮددﻧﺪ، ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ از زﻧـﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻫﻨﻮز ﺷـــﻬﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﻧﺪ، ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮوﻧﺪ (در ﻣﻮرد آﻗﺎﯾﺎن) و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، اﯾﻦ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﯿﺰ دﭼـﺎر ﺑﻼﺗﮑﻠـﯿﻔﯽ و ﺳﺮدرﮔــﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ازدواج اﻓﺮاد ﻫﺪ فﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی دﭼﺎر ﻫﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮده اﺳـــﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎدرﻣﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷـــﺪ و ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ازدواج ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.

 ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﻪ ارز شﻫﺎ و داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﻰ

 ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اى ﺳﺎﻟﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﯿﻢ، ﻣﺮزﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ، ﭼﺎرﭼﻮ بﻫﺎ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎ ارز شﻫﺎی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﻗﺪرت دﻓﺎع از آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﺷﻔﺘﻪ و ﺳﺮدرﮔﻢاﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

موضوع مرتبط با ازدواج : مشاوره ازدواج

منبع

نشریه پیام مشاور

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *