شکست در عشق یا عشق شکست خورده و نشانه های آن

شکست در عشق یا عشق شکست خورده

همه ما وقتی رابطه ای را آغاز می کنیم تمایل داریم سرانجام خوبی داشته باشد، حال اگر یک رابطه عاشــقانه به آن هدفی که به خاطرش آغاز شــده بود نرسد، فرد دچار  شکست عشقی (شکست در عشق) گردیده است و فراموش کردن آن اندوهبار است و این شکست غالبا بسی دشوار. عشــق ناکام، تجربه انــدوه آور و یکی از غم انگیزترین اتفاقات اســت، به ویژه وقتی شــخص دوره ای طولانی از زندگی اش را صرف این رابطه کرده باشد. آسیبی که به واســطه این ناکامی بوجود می آید در برخی افراد به حدی است که سبب هراس آنان از روابط بعدی و اجتناب از این گونه روابط می شــود. حال اگر این اتفاق ناگوار پیش آمد چه می توان کرد؟ علائم اش چیست؟ آیا چنین فردی باید تا آخر عمر در حسرت عشق بسوزد؟


مقاله مرتبط : پرسشنامه مقیاس عشق نورس ایسترن بوسترن


نشانه های شکست در عشق را بشناسید

پایان رابطه ممکن است موجب بروز انکار، احساس گناه، خشم ، درماندگی و افسردگی شــود. بخشــی از این احساسات طبیعی اســت ولی باید از آنها مطلع باشیم. اگر این علائم را بشناسیم بهتر می توانیم با آنها مقابله کنیم. شکست در روابط به آسیب های جسمانی و روانی منجر می شود. در برنامه خواب و تغذیه شما تغییراتی ایجاد می شود. بی حوصله می شوید و درتمام طول روز بر روی تخت دراز می کشید. کاهش یا افزایش اشتها پیدا می کنید. مدام گریه می کنید، سردرد یا معده درد می گیرید و افت عملکرد پیدا می کنید. در واقع در چنین شــرایطی می بایست مراقب جسم و روان خود باشید. سعی کنید غذاهای سالم بخورید، خوب بخوابید و ورزش کنید.

گام به گام زندگی خود را بسازید و به خودتان کمک کنید تا از دوره غمگینی ناشی از شکست در عشق گذر کنید:

اولین گام: اولین گام به ســوی بهبودی، ســوگواری برای عشق از دست رفته است. ســوگ در واقع واکنش انســان به از دست دادن است. با از دست دادن یک دوست یا عشق ، احساســی مشــابه مرگ یک عزیــز را تجربه خواهیــد کرد. با این تفــاوت که هنگام از دســت دادن یک عزیز، افــراد زیادی با شما همدردی می کنند، مراسمی برگزار می شــود کــه به شــما در تحمــل این غــم کمــک می کنــد. مراحل سوگواریی را که شــامل انکار، بیقراری، بی خوابی، ناراحتی، احساس گناه، خشم، عصبانیت، بهت یا گیجی و حیرانی و افســردگی می باشد، راحت تر سپری می نمایید. اما هنگام قطع رابطه چنین مراسمی در کار نیست. می توانید خودتان این مراسم را برپا کنید و همراه با دیگران برای از دست دادن آن فرد سوگواری کنید. در میان اعضای خانواده و شــبکه ای از دوستان که شــما را حمایت می کنند و به حرف هایتان گوش خانواده و شــبکه می دهند و به شما اجازه گریه کردن می دهند قرار بگیرید. بدون قضاوت درباره خود گریه کنید. برای غلبه بر افســردگی خود بهتر اســت از هم فکری و حمایت دیگران  تر شما کمک می کند، از کمک اســتفاده کنید. حضور و حمایت آنها به بهبود ســریع دوستان استفاده کنید. مراســم ممکن اســت به سادگی برگزار شود، مانند روشــن کردن شمع، خداحافظی  بندی متعلقات طرف مقابل، پاک کردن تصاویر دو نفره. کردن، جمع آوری و بســته مراحل غم و اندوه را باید گام به گام پشــت ســر گذاشت و بر آن غلبه کرد. بکوشید تمام احســاس های منفی را بیرون بریزید، سپس گفتگوهای درونی خود را شناسایی و با آنها چالش کنید، وقتی این گونه عمل کنید احساس آرامش خود به خود حاصل می شود. فرآیند بروز احساسات و بیان گفتگوهای درونی بعد از اتمام یک رابطه، بسیار سودمند است و در غلبه بر افسردگی به شما کمک می کند.

گام دوم، وقتی احساسات منفی را پشت سر گذاشتید به خود یادآوری کنیدکه زندگی تمام نشــده و در جریان اســت. اکنون زمان آن رســیده که از اتفاقی که در زندگی تان رخ داده اســت در جهت رشــد خود استفاده کنید. سعی کنید بر روی برنامه های جدید متمرکز شوید و آنها را شناسایی کنید. سرگرمی های جدید برای خود پیدا کنید خود را با شرکت در فعالیت های ورزشی و همچنین کلاس های فوق برنامه، رفتن به ســینما و … ســرگرم کنید. شــرکت در این برنامه ها علاوه بر این که زمینه برقراری ارتباطات آتی را فراهم می آورد، توجه شــما را از شکست عشقی به مسائل دیگر معطوف می کند.

گام سوم، اغلب بعد از یک رابطه ناموفق رشد شخصی ما متوقف می شود. به یاد داشــته باشید که شــما اهداف، آرزوها، رویاها و علاقه های خاص خود را دارید. و این یادآوری موجب می شود که حرکت به سوی آنها را آغاز کنید و به زندگی بازگردید. اهداف جدیدی برای خود تعریف کنید و برای رسیدن به آنها تلاش کنید. با دوستان خود برنامه های تفریحی بگذارید. در جمع خانواده حضور یابید. خود را از آن وضع و حال خارج کنید و به زندگی ادامه بدهید،. حتی اگر واقعا انگیزه ای برای انجام کارها ندارید شروع کنید چرا که بعد از شروع کار انگیزه بوجود می آید. به امور معنوی بپردازید، از دیگران مراقبت کنید، با تمرکز بر روی نیازهای دیگران می توانید احساس غم و درد خود را کاهش دهید. کمک به دیگران به آرامش شما می انجامد. در آستانه سال جدید فرصت دارید تا بر روی احساسات خود تمرکز کنید و برای زندگی آینده خود برنامه ریزی نمائید.

بدانید که پایان دادن به یک رابطه در ابتدا ممکن اســت با احســاس دوگانه همراه باشــد. برای مثال ممکن است احســاس ناراحتی و آرامش کنید یا احساس خشم و ترس. احساساتتان با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. در یک دفترچه خاطرات بدون سانسور درباره احساسات خود بنویسید و در مورد هدف بعدی خود تفکر و تأمل کنید.  به تدریج احساس واقعی خود را خواهید یافت، همانند این که واقعا چه چیزی را دوست دارید، اگرچه کاری برای رابطه انجام می دادید بهتر بود، در حال حاضر بهتر اســت چه کار کنید، چه درس هایی از این رابطه گرفتید. در واقع بازرس خودتان می شوید و  کم کم به خوبی می توانید احســاس واقعی خود را تشخیص دهید. شکست ها را باید فرصت و تجربه تلقی کرد. بین عشق و عادت تمایز قائل شوید. گاهی دوست داشتن را با عادت اشتباه می گیریم و در حالی که فقط به وجود یک فرد عادت کرده ایم این احساس را عشق می پنداریم. ترک عادت بسیار مشکل ولی امکان پذیر است. بهبود یک شبه روی نمی دهد. بعد از مدت زمانی که از قطع رابطه گذشت، بهتر می توان آن را بررسی کرد. اگر به هیچ وجه نمی توانید با احساســات آســیب دیده خود کنار بیایید و این آسیب منجر به افت عملکرد شــما گردیده اســت به مرکز مشــاوره مراجعه کنید و از یک متخصص کمک بگیرید.

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺭﺍ ﻩﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ

ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻩﺍﻱ ﻗﻮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺩ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻸ ﻋﺎﻃـﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺷﻜـﺴﺖ ﻋـﺸﻘﻲ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳـﻦ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﮔﺰﻳﻨ ﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺍ ﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: «ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍﻫﻲ ﺟﺰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ». ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍ ﺝﻫﺎﻳﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭﺩﺳﺮﺳﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺭﺍ ﻩﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺭﻭﺍ ﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻠﺦ ﻗﺒﻠﻲ ﺭﺍ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻜﺴﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲﺑﺮﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﺭﺩﻧﺎﻛﻲ ﺭﺍ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻋﺸﻘﻲ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻗﺒﻠﻲ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰء ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

منبع مقاله شکست در عشق

نشریه پیام مشاور

مطالب مرتبط با شکست در عشق

استرنبرگ ، نظریه مثلث عشق و نظریه قصه عشق (روایت عشق)

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *