پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T) یکی از رایجترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس(۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است.
پرسشنامه اولیه دارای ۲۹ سوال بود که بر مبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه ویژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد دارای انگیزه پایین حاصل از پژوهش های قبلی را به عنوان مبنا برای انتخاب سوال ها برگزید.
۱- سطح آرزوی بالا
۲- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
۳- مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط
۴- تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
۵- ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به سرعت روی میدهند.
۶- آینده نگری
۷- توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوستی همکار والگو
۸- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
۹- کاری را به خوبی انجام دادم
۱۰- رفتار ریسک کردن پایین
این ده ویژگی را هرمنس بر مبنای پژوهشهای قبلی بدست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سوالات برگزید.

آیتمهای نهایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سوالات و محاسبه همبستگی یک به یک سوالات با کل آزمون ۹۹ سوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سوالات هیچ سوال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهایی تنها براساس ۹ ویژگی ساخته شد.
سوالات پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس به صورت جملات ناتمام بیان شده است و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. جهت یکسانسازی ارزش سوالات برای هر ۹۹ سوال پرسشنامه ۴ گزینه نوشته شد. این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده میشود.

شیوه نمره گذاری تست انگیزه پیشرفت هرمنس

نمره گذاری پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با توجه به ویژگیهای ۹ گانه که سوالات براساس آنها تهیه شده است، انجام می گیرد. بعضی از سوالات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در سوالات شماره ۴، ۱، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۷، ۲۸، ۲۹ به الف ۱، به ب۲، به جیم ۳، و دال ۴ و در سوالات شماره ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، به الف ۴، به ب ۳، به جیم ۲ و دال ۱ داده می شود و دامنه تغییرات از ۲۹ تا ۱۱۶ می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

هرمنس (۱۹۷۰) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل میداد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سوالات پرسشنامه در دامنه ای از ۳۰/۰ تا ۵۷/۰ میباشد. علاوه بر این در یک مطالعه هرمنس بوجود ضریب همبستگی بین پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و آزمون اندریافت موضوع (TAT) اشاره دارد.
هرمنس در سال ۱۹۷۰ برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان ۸۴/۰ بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده ۸۴/۰ بدست آمد.

آیتمهای پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه ای که در اختیار دارید از ۹۹ جمله ناتمام تشکیل شده است. لطفا ابتدا جمله ناقص را با دقت بخوانید و بعد برای تکمیل هر یک از جملات ناقص، فقط یکی از موارد (الف- ب- ج- د) که موافق نظرتان است را انتخاب نموده و با علامت ضربدر روی پاسخنامه مشخص نمایید سعی کنید به سوالات با دقت پاسخ دهید و اطمینان داشته باشید که پاسخهای شما محرمانه تلقی خواهد شد.

۱-کار کردن چیزی است که ….
الف- اصلا دوست ندارم آن را انجام دهم.
ب- دوست ندارم آن را انجام دهم.
ج- دوست دارم آن را انجام دهم.
د- خیلی زیاد دوست دارم آن را انجام دهم.

۲- در دانشگاه فکر میکنند که من فردی …………….
الف-بسیار سختکوش هستم.
ب- سختکوش هستم.
ج- نسبتا راحت طلب هستم.
د- خیلی راحتطلب هستم.
۳- افراد دیگر فکر میکنند که من……
الف-خیلی سختکوش هستم.
ب- سختکوش هستم.
ج- سختکوش نیستم.
د- اصلا سختکوش نیستم.
۴- اگر خود را از خیلی قبل برای انجام یک تکلیف آماده کنیم این کار ……
الف- واقعا بی معنی است.
ب- بی معنی است.
ج- قبول واقعیت است.
د- برای موفقیت ضروری است.
۵- توقعی که از خودم موقع کار کردن دارم…..
الف- خیلی بالاست.
ب- بالا است.
ج- پایین است.
د- خیلی پایین است.
۶- هنگامی که معلم در کلاس درس میدهد…..
الف- معمولا تمام وجودم را به کار میگیرم تا کارم را به بهترین وجه انجام داده و تصور خوبی به معلم بدهم.
ب- معمولا به دروسی که گفته میشود توجه زیادی میکنم.
ج- موقع درس دادن معلم افکار من به سوی امور دیگر منحرف میشوند.
د- بیشتر به اموری که مربوط به دانشگاه نیستند علاقه مند می شوم.
۷- من معمولا مقدار کاری که انجام می دهم……..
الف- خیلی بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام.
ب- بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشتهام.
ج- کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشتهام.
د- خیلی کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشتهام.
۸- هرگاه تکلیفم را خوب انجام نداده و به هدفم نرسیده باشم……
الف- برای رسیدن به هدف نهایت کوشش خود را میکنم.
ب- برای رسیدن به هدف یکبار دیگر تلاش میکنم.
ج- مایلم که از آن صرفنظر کنم.
د- معمولا از آن صرفنظر میکنم.
۹- در دانشگاه داشتن پشتکار به نظرم……
الف- خیلی بی اهمیت است.
ب- نسبتا بی اهمیت است.
ج- بااهمیت است.
د- خیلی بااهمیت است.
۱۰- شروع کردن به انجام تکالیف دانشگاه در منزل…..
الف- تلاش خیلی زیادی لازم دارد.
ب- تلاش زیاد لازم دارد.
ج- تلاش کم لازم دارد.
د- تلاش خیلی کم لازم دارد.
۱۱- هنگامی که در کلاسهای پایینتر بودم معیارها و انتظاراتی که با توجه به میزان مطالعه از خودم داشتم ……..
الف- خیلی بالا بود.
ب- متوسط بود.
ج- پایین بود.
د- خیلی پایین بود.
۱۲- اگر در حال انجام تکالیفم، مرا به تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو فرا بخوانند، بعد از آن……
الف- همیشه بلافاصله سر کارم برمیگردم.
ب- توقف کوتاهی میکنم و بعد به کار برمیگردم.
ج- همیشه قبل از شروع مجدد کار، کمی منتظر میمانم.
د- برگشتن مجدد به کار را خیلی دشوار میبینم.
۱۳- من کاری را که انجام دادن آن احساس مسئولیت زیادی را بخواهد ….
الف- خیلی دوست دارم.
ب- تنها در صورتی که پول خوبی بابت آن بپردازند انجام میدهم.
ج- فکر میکنم نتوانم انجام دهم.
د- برگشتن مجدد به کار را خیلی دشوار میبینم
۱۴- آن زندگی که اصلا نیازی به کار کردن نداشته باشد از نظر من …..
الف- خیلی خوشایند است.
ب- خوشایند است.
ج- ناخوشایند است.
د- خیلی ناخوشایند است.
۱۵- زمانی که در کلاسهای پایینتر بودم فکر میکردم نائل شدن به یک موقعیت بالا در جامعه ) مقام و موقعیتی را کسب کردن(
الف- خیلی کم اهمیت دارد.
ب- کم اهمیت دارد.
ج- زیاد اهمیت دارد.
د- خیلی زیاد اهمیت دارد.
۱۶- موقعی که در برابر انجام کار با مشکلی روبه رو میشوم….
الف- خیلی سریع از انجام دادن آن صرفنظر نمیکنم.
ب- سریع از انجام دادن آن صرفنظر میکنم.
ج- خیلی زود از انجام دادن آن صرفنظر نمیکنم.
د- معمولا آن را به انجام میرسانم.
۱۷- به طور کلی……
الف- خیلی زیاد آینده نگر هستم.
ب- زیاد آینده نگر هستم.
ج- آینده نگر نیستم.
د- اصلا آینده نگر نیستم.
۱۸- در دانشگاه به نظر من ، دانشجویانی که خیلی زیاد مطالعه می کنند….
الف- افراد خیلی خوبی هستند.
ب- افراد خوبی هستند.
ج- افراد خوبی نیستند.
د- اصلا افراد خوبی نیستند.
۱۹- در دانشگاه کسانی را که به موقعیتهای بسیار بالایی نائل شده اند….
الف- خیلی زیاد تحسین می کنم.
ب- زیاد تحسین می کنم.
ج- تحسین نمی کنم.
د- اصلا تحسین نمی کنم.
۲۰- برای استفاده از لذتها و تفریحات اضافی زندگی…..
الف- اصلا وقت ندارم.
ب- اغلب وقت ندارم.
ج- معمولا به قدر کافی وقت دارم.
د- همیشه وقت دارم.
۲۱- من معمولا فردی….
الف- خیلی مشغول هستم.
ب- مشغول هستم.
ج- مشغول نیستم.
د- اصلا مشغول نیستم.
۲۲- من بدون اینکه خسته شوم میتوانم برای…..
الف- مدت زمان خیلی زیادی روی امر خاصی کار کنم.
ب- مدت زمان زیادی روی امر خاصی کار کنم.
ج- مدت زمان کوتاهی روی امر خاصی کار کنم.
د- مدت زمان خیلی کوتاهی روی امر خاصی کار کنم.
۲۳- زمانی که در کلاسهای پایینتر بودم، رابطه خوب داشتن با معلمانم……
الف- خیلی زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت
ب- زیاد مورد قدردانی قرا می گرفت.
ج- به نظر مهم نبود.
د- به نظر می رسید کاملا بی اهمیت باشد.
۲۴- پسران شغل پدرانشان را به عنوان مدیر یک موسسه دنبال میکنند زیرا….
الف- آنها مایلند فعالیت موسسه را توسعه ببخشند.
ب- از این نظر که پدرانشان مدیر است خوشبخت هستند.
ج- آنها میتوانند نظرات جدید خود را به عمل درآورند.
د- آنها میتوانند نیازهای مادی خود را برآورده سازند.
۲۵- وقتی کلاسهای پایین تر بودم دلم میخواست……
الف- آدم خیلی مهمی باشم.
ب- آدم مهمی باشم.
ج- آدم نسبتا مهمی باشم.
د- آدم معمولی باشم.
۲۶- من نظم دادن به امور را …..
الف- خیلی دوست دارم.
ب- دوست دارم.
ج- زیاد دوست ندارم.
د- اصلا دوست ندارم.
۲۷- زمانی که کاری را شروع میکنم….
الف- هرگز آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه نمی دهم.
ب- خیلی کم آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.
ج- گاهی آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم
د- همیشه آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.
-۲۸- من…….
الف- بیشتر مواقع خسته هستم.
ب- اغلب خسته هستم.
ج- خیلی کم خسته هستم.
د- اصلا خسته نیستم.
۲۹- خرید کردن، کاری است که من آن را ……….
الف- خیلی دوست دارم
ب- دوست دارم.
ج- زیاد دوست ندارم
د- اصلا دوست ندارم.

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *