پرسشنامه کیفیت خواب

پرسشنامه کیفیت خواب [۱] (PSQI)

 پرسشنامه کیفیت خواب با هدف بررسی کیفیت خواب در طی یک ماه گذشته ساخته شده و شامل ۱۸ عبارت است. تعداد بسیاری از مطالعات انجام شده میزان اعتبار و پایایی بالایی پرسشنامه کیفیت خواب را نشان داده­اند. عنوان شده است که این پرسشنامه کیفیت خواب بد را از خوب افتراق می­دهد (۳۶/۰). هر یک از مقیاس­های هفتگانه میزان Internal Consistency & Reliability Coefficient (Cronbach’s alpha) حدود ۸۳/۰ و ۳۶/۰ را داشته­اند. حساسیت مناسب برای تمیز آزمودنی دارای خواب کیفیت خواب ضعیف از قوی را دارد.

هریک از ۷ زیر مقیاس پرسشنامه کیفیت خواب نمره ۳-۰ را به خود اختصاص می­دهد. هیچ ۰، ضعیف ۱، متوسط ۲، شدید ۳، است. نمره کل پرسشنامه از صفر تا ۲۱ است.

نمرات بالا نشان دهنده کیفیت ضعیف خواب است. نمره کل بزرگتر از ۵: نشان دهنده اینکه آزمودنی یک فرد Poor Sleep است و دارای مشکلات شدید حداقل در ۲ حیطه یا دارای مشکلات متوسط در بیشتر از ۳ حیطه می­باشد.

هفت مقیاس تشکیل دهنده پرسشنامه کیفیت خواب

۱- کیفیت ذهنی خواب (Subjective sleep quality)

۲- تاخیر در به خواب رفتن ( Sleep latency)

۳- طول مدت خواب (Sleep duration)

۴- کارایی خواب (Sleep efficiency)

۵- اختلالات خواب (Sleep disturbances)

۶- مصرف داروهای خواب آور (Use of sleep medications)

۷- اختلال عملکرد روزانه (Day time dysfunction)

جدول  مقایسه مقیاس­های هفتگانه کیفیت خواب و نمره  کلی پرسشنامه کیفیت خواب در افراد با خواب مناسب و نامناسب

مقیاس افراد با خواب نامناسب افراد با خواب مناسب
کیفیت ذهنی خواب ۷۳/۰ ± ۸۰/۱ ۵۴/۰ ± ۶۰/۰
تاخیر در به خواب رفتن ۷۲/۰ ± ۱۵/۲ ۵۴/۰ ± ۴۰/۰
طول مدت خواب ۸۰/۰ ± ۰۶/۲ ۴۴/۰ ± ۸۰/۰
کیفیت خواب ۰۳/۱ ± ۶۴/۰ ۰
اختلالات خواب ۵۳/۰ ± ۲۸/۲ ۵۴/۰ ± ۴/۱
داروی خواب آور ۲۱/۱ ± ۳۴/۱ ۰
اختلال عملکرد صبحگاهی ۷۱/۰ ± ۹۳/۱ ۴۴/۰ ± ۲/۱
نمره کلی PSQI ۳۰/۳ ± ۲۳/۱۲ ۵۴/۰ ± ۴۰/۴

  

نمره‎گذاری پرسشنامه کیفیت خواب

ردیف

 

زیر مقیاس محاسبه امتیازات امتیاز
۱ کیفیت ذهنی خواب  

     عبارت شماره ۱۸

پاسخ امتیاز
خیلی خوب ۰
نسبتا خوب ۱
نسبتا بد ۲
خیلی بد ۳
۲ تاخیر در به خواب رفتن  

مجموع امتیازات عبارات ۶+۲

مدت زمان امتیاز امتیاز بدست آمده نتیجه
کمتر یا مساوی ۱۵ دقیقه ۰ صفر ۰
کمتر یا مساوی ۳۰-۱۶ دقیقه ۱ + امتیاز سوال ۶ ۱ تا ۲ ۱
کمتر یا مساوی ۶۰-۳۱ دقیقه ۲ ۳ تا ۴ ۲
بیش از ۶۰ دقیقه ۳ ۵ تا ۶ ۳
۳ طول مدت خواب سوال ۴

مدت زمان خواب واقعی امتیاز
بیش از ۷ ساعت ۰
۶ تا ۷ ساعت ۱
۵ تا ۶ ساعت ۲
کمتر از ۵ ساعت ۳
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴ کارایی خواب  

 

 

 

درصد امتیاز زیرمقیاس
بیش از ۸۵% ۰
جمع ساعات تقریبی خواب (پاسخ سوال (۴) تقسیم بر جمع تقریبی ساعات خواب در رختخواب

(محاسبه فاصله ساعت سوال۱با سوال۳ ) ضربدر ۱۰۰

 

۷۵% تا ۸۴% ۱
  ۶۵% تا ۷۴% ۲
کمتر از ۶۵% ۳

 

 

۵ اختلالات خواب  

مجموع امتیازات سوالات ۶ تا ۱۵

مجموع نمرات امتیاز زیرمقیاس
۰ ۰
۱ تا ۹ ۱
۱۰ تا ۱۸ ۲
۱۹ تا ۲۷ ۳
۶ مصرف داروهای خواب آور  

امتیاز سوال ۱۵

۷ اختلالات عملکرد روزانه  

مجموع امتیازات سوال‎های ۱۶ و ۱۷

مجموع نمرات امتیاز زیر مقیاس
۰ ۰
۱ تا ۲ ۱
۳ تا ۴ ۲
۵ تا ۶ ۳

 

 

جمع امتیاز

 

سوالات پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI)

پرسش­های زیر در مورد رفتارهای خواب شما، تنها در یک ماه گذشته است. پاسخ­های شما باید در برگیرنده حالت­های جامع در اکثر روزها و شب­های ماه گذشته باشد. لطفا به همه پرسش­ها پاسخ دهید.

۱- در طول ماه گذشته معمولا چه ساعتی به رختخواب می­رفتید؟ ………………

۲- در طول ماه گذشته معمولا چند دقیقه از دراز کشیدن تا به خواب رفتن شما طول می­کشد؟ …………….

۳- در طول ماه گذشته معمولا چه موقعی از خواب بیدار می­شدید؟ ……………….

۴- در طول ماه گذشته خواب واقعی شما در طول شب معمولا چند ساعت بوده است؟ (این مقدار با ساعاتی که در رختخواب دراز می­کشید متفاوت است). ………………………

۵- در طول ماه گذشته بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از دراز کشیدن به خواب نمی رفتم.

هیچ مرتبه     کمتر از یکبار در طول هفته    یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۶- در طول ماه گذشته در نیمه شب یا اول صبح از خواب بیدار شدم.

هیچ مرتبه     کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۷- در طول ماه گذشته مجبور به بیدار شدن جهت رفتن به حمام بوده­ام.

هیچ مرتبه     کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۸- در طول ماه گذشته در تنفس دچار مشکل می­شدم.

هیچ مرتبه     کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۹- در طول ماه گذشته به علت سرفه یا خرخر کردن بلند از خواب بیدار می­شدم.

هیچ مرتبه    کمتر از یکبار در طول هفته    یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۰- در طول ماه گذشته احساس سردی زیادی می­کردم.

هیچ مرتبه   کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۱- در طول ماه گذشته احساس داغی زیادی می­کردم.

هیچ مرتبه    کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته    سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۲- در طول ماه گذشته خواب­های آشفته می­دیدم.

هیچ مرتبه    کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۳- در طول ماه گذشته احساس درد داشتم.

هیچ مرتبه   کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۴- در طول ماه گذشته به چه دلایل دیگری در به خواب رفتن مشکل داشته­اید؟ لطفا نام ببرید به چه میزان؟

هیچ مرتبه    کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته    سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۵- در طول ماه گذشته جهت خوابیدن چند مرتبه مجبور به استفاده از داروهای خواب آور شده­اید؟

هیچ مرتبه    کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۶- در طول ماه گذشته در بیدار ماندن برای رانندگی، خوردن یا انجام فعالیت­های روزمره مشکل داشته­ام.

هیچ مرتبه    کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۷- در طول ماه گذشته به چه میزان برای پرداختن با اشتیاق به امور روزمره دچار مشکل بوده­اید؟

هیچ مرتبه   کمتر از یکبار در طول هفته     یک یا دو بار در طول هفته     سه مرتبه یا بیشتر در طول هفته

۱۸- در طول ماه گذشته کیفیت خواب خود را چگونه ارزیابی می­کنید؟

خیلی خوب                      نسبتا خوب                        نسبتا بد            خیلی بد

منبع

۱- Buysse DJ, Reynods, CF 3rd, Mnk Th, Berman SR; Kupfer DJ; The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res,

 

. Pittsburgh Sleep Quality Index1

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *