کتاب روانشناسی رشد لورا برک ( رشد در طول عمر )

کتاب روانشناسی رشد لورا برک ( رشد در طول عمر )

Development Through the Lifespan -4th Edition

by Laura E. Berk

فهرست مطالب کتاب روانشناسی رشد لورا برک

PART II. FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT
Chapter 2: Biological and Environmental Foundations

Genetic Foundations

Reproductive Choices

Environmental Contexts for Development

Understanding the Relationship Between Heredity and Environment

Chapter 3: Prenatal Development, Birth, and the Newborn Baby

Prenatal Development
Prenatal Environmental Influences

Childbirth
Approaches to Childbirth
Medical Interventions
Preterm and Low-Birth-Weight Infants
Understanding Birth Complications
The Newborn Baby’s Capacities
Adjusting to the New Family Unit

PART III. INFANCY AND TODDLERHOOD: THE FIRST TWO YEARS

Chapter 4: Physical Development in Infancy and Toddlerhood

Body Growth
Brain Development
Influences on Early Physical Growth
Learning Capacities
Motor Development
Perceptual Development

Chapter 5: Cognitive Development in Infancy and Toddlerhood

Piaget’s Cognitive-Developmental Theory
Information Processing
The Social Context of Early Cognitive Development
Individual Differences in Early Mental Development
Language Development

Chapter 6: Emotional and Social Development in Infancy and Toddlerhood

Erikson’s Theory of Infant and Toddler Personality
Emotional Development
Temperament and Development
Development of Attachment
Self-Development During the First Two Years

PART IV. EARLY CHILDHOOD: TWO TO SIX YEARS

Chapter 7: Physical and Cognitive Development in Early Childhood

PHYSICAL DEVELOPMENT
Body Growth
Brain Development
Influences on Physical Growth and Health
Motor Development
COGNITIVE DEVELOPMENT
Piaget’s Theory: The Preoperational Stage
Vygotsky’s Sociocultural Theory
Information Processing
Individual Differences in Mental Development
Language Development

Chapter 8: Emotional and Social Development in Early Childhood

Erikson’s Theory: Initiative versus Guilt
Self-Understanding
Emotional Development
Peer Relations
Foundations of Morality
Gender Typing
Child Rearing and Emotional and Social Development

PART V. MIDDLE CHILDHOOD: SIX TO ELEVEN YEARS

Chapter 9: Physical and Cognitive Development in Middle Childhood

PHYSICAL DEVELOPMENT
Body Growth
Common Health Problems
Motor Development and Play
COGNITIVE DEVELOPMENT
Piaget’s Theory: The Concrete Operational Stage
Information Processing
Individual Differences in Mental Development
Language Development
Learning in School

Chapter 10: Emotional and Social Development in Middle Childhood

Erikson’s Theory: Industry versus Inferiority
Self-Understanding
Emotional Development
Understanding Others: Perspective Taking
Moral Development
Peer Relations
Gender Typing
Family Influences
Some Common Problems of Development

PART VI. ADOLESCENCE: THE TRANSITION TO ADULTHOOD

Chapter 11: Physical and Cognitive Development in Adolescence

PHYSICAL DEVELOPMENT
Conceptions of Adolescence
Puberty: The Physical Transition to Adulthood
The Psychological Impact of Pubertal Events
Health Issues
COGNITIVE DEVELOPMENT
Piaget’s Theory: The Formal Operational Stage
An Information-Processing View of Adolescent Cognitive Development
Consequences of Adolescent Cognitive Changes
Sex Differences in Mental Abilities
Learning in School

Chapter 12: Emotional and Social Development in Adolescence

Erikson’s Theory: Identity versus Role Confusion
Self-Understanding
Moral Development
Gender Typing
The Family
Peer Relations
Problems of Development

PART VII. EARLY ADULTHOOD

Chapter 13: Physical and Cognitive Development in Early Adulthood

A Gradual Transition: Emerging Adulthood
PHYSICAL DEVELOPMENT
Biological Aging Is Under Way in Early Adulthood
Physical Changes
Health and Fitness
COGNITIVE DEVELOPMENT
Changes in the Structure of Thought
Expertise and Creativity
The College Experience
Vocational Choice

Chapter 14: Emotional and Social Development in Early Adulthood

Erikson’s Theory: Intimacy versus Isolation
Other Theories of Adult Psychosocial Development
Close Relationships
The Family Life Cycle
The Diversity of Adult Lifestyles
Career Development

PART VIII. MIDDLE ADULTHOOD

Chapter 15: Physical and Cognitive Development in Middle Adulthood

PHYSICAL DEVELOPMENT
Physical Changes
Health and Fitness
Adapting to the Physical Challenges of Midlife
COGNITIVE DEVELOPMENT
Changes in Mental Abilities
Information Processing
Vocational Life and Cognitive Development
Adult Learners: Becoming a College Student in Midlife

Chapter 16: Emotional and Social Development in Middle Adulthood

Erikson’s Theory: Generativity versus Stagnation
Other Theories of Psychosocial Development in Midlife
Stability and Change in Self-Concept and Personality
Relationships at Midlife
Vocational Life

PART IX. LATE ADULTHOOD

Chapter 17: Physical and Cognitive Development in Late Adulthood

PHYSICAL DEVELOPMENT
Life Expectancy
Physical Changes
Health, Fitness, and Disability
COGNITIVE DEVELOPMENT
Memory
Language Processing
Problem Solving Wisdom
Factors Related to Cognitive Change
Cognitive Interventions
Lifelong Learning

Chapter 18: Emotional and Social Development in Late Adulthood

Erikson’s Theory: Ego Integrity versus Despair
Other Theories of Psychosocial Development in Late Adulthood
Stability and Change in Self-Concept and Personality
Individual Differences in Psychological Well-Being
A Changing Social World
Relationships in Late Adulthood
Retirement and Leisure
Successful Aging

PART X. THE END OF LIFE

Chapter 19: Death, Dying, and Bereavement

How We Die
Understanding of and Attitudes Toward Death
Thinking and Emotions of Dying People
A Place to Die
The Right to Die
Bereavement: Coping with the Death of a Loved One
Death Education

 

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک

کتاب روانشناسی رشد لورا برک

 


صفحه اصلی دانلود کارگاه ، کتاب ، پرسشنامه ، ویدئوهای آموزشی ، پاورپوینت و نرم افزار


 

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *