مشاوره ازدواج : چه عواملی را برای ازدواج در نظر بگیریم؟

مشاوره ازدواج یا مشاوره قبل از ازدواج: ملاک های ازدواج ، سن ازدواج ، 

معمولا جامعه را در اولین تقسیم بندی به چند نهاد اصلی تقسیم میکنند. نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حکومت و دین و در جوامع پیشرفته نهاد علم نیز در سده اخیر به نهادهای اجتماعی اضافه شده است. نهاد خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که با ازدواج آغاز میشود. بنابراین، ازدواج از آنجا که مراسم آغازین این نهاد مهم اجتماعی است اهمیت بنیادین و پایه ای دارد . سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته میشود و ما از دیرباز معتقد بوده ایم که:
خشت اول چون نهد معمار کج             تا ثریا میرود دیوار کج

ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمدهایم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم، اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود.  هرچند ازدواج همه امر خانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است. بنابراین یکی از مهمترین مسایل در نهاد خانواده، ازدواج و مسایل پیرامون آن است. ازدواج یک نقطه عطف در زندگی انسان است و یکی از مهمترین تصمیمات طول زندگی فرد است. با ازدواج خانواده تشکیل میشود و نظام خویشاوندی شکل میگیرد و نسل بقا مییابد.

برای اینکه به لزوم آموزش پیش از ازدواج اندکی واقعبینانه تر نگاه کنیم، ازدواج را با گرفتن گواهینامه رانندگی مقایسه میکنیم.

  مشاوره ازدواج

گرفتن گواهینامه رانندگی در مقایسه با عقد ازدواج

برای گرفتن گواهی نامه رانندگی چه کارهایی لازم است؟

برای گرفتن گواهینامه رانندگی شما لازم است که سه مرحله زیر را طی کنید.

۱  معاینه چشم و آزمون بینایی

۲  امتحان آییننامه و قوانین رانندگی

۳  امتحان رانندگی و اثبات مهارت رانندگی

اما برای عقد ازدواج تنها حضور در یک دفتر ثبت ازدواج همراه با دو شاهد و اجازهی پدر دختر یا جد پدری (و در صورت عدم اجازه پدر یا جد پدری با موافقت دادگاه) و پرداخت هزینه ثبت شما ازدواج میکنید. البته حضور دو شاهد و اجازه پدر یا جد پدری دختر تنها در کشورهای اسلامی مرسوم است وگرنه در کشورهای غیراسلامی افراد تنها با پرداخت هزینه ثبت ازدواج بدون هیچ کار دیگری میتوانند ازدواج کنند.

رانندگی بد در بسیاری از موارد موجب خسارت های فیزیکی و عاطفی وحشتناکی میشود، اما آیا ازدواج بد و نهایتاً طلاق، خسارتهای عاطفی، ارتباطی، مالی، افزایش تعداد کودکان تک سرپرست یا بی سرپرست و غیره را در پی ندارد؟

چند نفر گواهی نامه ازدواج دارند؟

بنابراین لازم است به ازدواج دست کم در حد هر برنامه مهم دیگری نگاه کرد چه رسد به اینکه ما معتقدیم یکی از مهمترین برنامه های زندگی هر فرد ازدواج اوست.

مشاوره ازدواج : اشتباهات دوره آشنایی

اشتباهات ازدواج

۱- هر دو سعی می کنند جنبه مثبت خود را نشان دهند (برای پوشاندن نقاط ضعف).

۲- هر کسی خود پنداره خود را می گوید نه خود واقعی اش را.

برای جلوگیری از این خطا بهتر است فرد جذابیت های خودش را روی یک کاغذ بنویسد .

جذاب دانستن خود (از جنبه واقعی)، گفتن جذابیت خود و تعریف از خود و پذیرش تعریف و تمجید دیگران نشانه و عامل عزت نفس است.

۳- خطای هاله ای :

مثلاً ادب فرد هاله ای می شود و جلوی دیدن سایر ویژگی ها را می گیرد و فرد آن ها را هم براساس ادب او قضاوت می کند. پس زوجین را به این سمت ببرید که همه ویژگی های طرف مقابل را با مصداق پیدا کند. خطای هاله ای را با مثالی از فردی مؤدب که با شما به رستوران می آید به فرد توضیح دهید:

ادب : رعایت هنجارها و قواعد                                    احترام: مرز و حدود را رعایت کردن

۴- عدم پرسیدن سوالات کافی :

به دلیل ترس از سوال متقابل یا از دست دادن طرف مقابل یا ترس از خراب کردن رابطه عاشقانه و یا این که نمی دانند چه سوالاتی بپرسند و یا این که فرد خودش را جذاب نمی داند (عزت نفس کم)

برای سوال کردن می توان از سوالات زیر شروع کرد:

·    پنج ویژگی که برای شما خیلی مهم است که همسرتان داشته باشد کدام اند؟

·     سه ویژگی که برای شما خیلی مهم است که همسرتان نداشته باشد کدام اند؟

·    پنج ویژگی خوب که ازپدر و مادرتان به یاد دارید بنویسید.

·    سه ویژگی بد که از پدر و مادرتان به یاد دارید بنویسید.

     شباهت ویژگی های همسر و والدین تان را پیدا کنید و تحلیل کنید.

اغلب افراد تحت تأثیر چند ویژگی محدود (همان هایی که در والدین شان هست) دست به انتخاب می زنند. هم چنین دو احساس ناخودآگاه که در ازدواج رایج است عبارتند از: بازگشت به خانه و فرار از خانه و گفتن خصوصیات خوب و بد همسر و والدین می توان این دو احساس را نمایان کند.

۵- نادیده گرفتن نشانه های هشداردهنده: مانند سیگار کشیدن، زودرنج، نحوه رانندگی

۶- عدم پرسیدن درباره گذشته و خانواده فرد و خواستگارهای قبل:

به ویژه خواستگارها یا روابط حل نشده ای که از آن ها با حالت خشم، حسرت یا آه کشیدن یاد می کند.

۷- سازش عجولانه:

۸- اهمیت دادن به تعهد به قیمت تفاهم یا مقدم دانستن تفاهم نسبت به علاقه: باید به ترتیب اول علاقه، دوم تفاهم و سوم تعهد باشد.

۹- اعتقاد بر این که بعداً او را تغییر می دهیم یا بعد از ازدواج فلان مشکل حل خواهد شد.

۱۰- عدم توجه به خودآگاهی و خودشناسی

دو احساس ناخودآگاه رایج در فرایند ازدواج

حس بازگشت به خانه:

حس برگشت به خانه پس از یک مسافرت یا مهمانی، حس بازگشت به جو روانی خانه والدین و نوعی تضاد (دوست داشتن توأم با تنفر). بازگشت به خانه همان مفهوم انتقال است، خیلی از مشاجره ها بازگشت به خانه است.

فرار از خانه:

دنبال یک مشاجره می گردیم که بهانه ای شود از خانه (والدینی) فرار کرده و مثلاً به خانه خاله ی دایی برویم.

گام های مشاوره ازدواج

۱- مقدمه چینی اولیه و کاهش اضطراب و ایجاد انگیزه

پرسیدن دلیل تمایل مراجع به ازدواج (اگر دلیل نداشت یا از دلیل ناآگاه بود با سوال کردن به سمت آگاه کردن هدایت کنید).

صحبت از میزان آمادگی آن ها (مثال گواهی نامه ازدواج و گواهی نامه رانندگی).

معرفی کتاب به مراجع (اگر هیچ اطلاعاتی ندارد).

۲- بررسی هم خوانی های کلی و روتین

زبان، نژاد، قومیت، تعداد فرزند، ترتیب تولد، اعتقادات خانواده و سطح فرهنگی، نوع ارتباط در خانواده و نحوه حل مشکلات خانواده، شغل و سطح تحصیلات، سن.

۳- بررسی اشتباهات دوره آشنایی

۴- بررسی هم خوانی ها و ویژگی های خاص

همخوانی در ازدواج

 

·         هم خوانی شخصیتی

·         هم خوانی جنسی

·         هم خوانی نیازهای انسانی

             (براساس هرم مازلو و نیازهای اساسی گلاسر)

·         هم خوانی باورهای بنیادین (قاعده زندگی)

·         استقلال، پختگی، بلوغ

·         سبک دلبستگی

·         مثلث عشق (پایه های ازدواج)

موضوعات اصلی که می توانند آینده ازدواج را پیش بینی کنند

زوجین در کجای هرم مازلو قرار دارند؟

هر چه دونفر در هرم مازلو در سطحی نزدیک تر قرار داشته باشند ازدواج بادوام تر خواهد بود.

سبک دلبستگی آن ها چیست؟

هر چه دو نفر سبک ایمن تری داشته باشند ازدواج موفق تر خواهد بود.

استقلال و پختگی فکری

فردی به پختگی و بلوغ رسیده که برای یک مشکل راه حل های متعدد به ذهنش می رسد، از ازدواج انتظار واقع بینانه دارد و هنر ارتباط را می داند.

عدم یا وجود مشکلات یا اختلالات اساسی مانند اختلال جنسی، اعتیاد، اختلال شخصیت، اختلالات روانی. برای تشخیص اختلال شخصیت و اختلالات روانی علاوه بر مصاحبه بالینی می توانید پرسش نامه هایی مانند میلون (MCHI)  و پرسشنامه شخصیتی مینوسوتا (MMPI) چقدر از نظرها به هم شبیه (هم کفو بودن) هستند.

پیش بینی و موفقیت و پایداری ازدواج با ترسیم نیازهای پنج گانه اساسی گلاسر صورت می گیرد. این نیازها عبارتند از:

·         نیاز به بقا: پول، ماشین، خانه، آینده شغلی، خساست یا ولخرج بودن

·         نیاز به تفریح: پارک رفتن، سینما، سفر، شوخی

·         نیاز به پیشرفت و قدرت: ادامه تحصیل، ارتقاء شغلی

·         نیاز به آزادی: یعنی فرد خودش باشد، آزادی در رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی، تنها به سفر رفتن ، کنترل گری (نق            زدن، سرزنش کردن، عیب جویی)

·         نیاز به عشق و تعلق: ارسال پیامک های عاشقانه، گل بردن، خرید گل های گران قیمت، داشتن دفتر شعر عاشقانه و               دیدن فیلم عاشقانه

دلایل نادرست ازدواج

۱) فشار سنی

۲) فشار از ناحیه خانواده و دوستان

۳) تنهایی و استیصال

۴) گرسنگی عاطفی

۵) جست و جوی استقلال

۶) التیام یک ارتباط شکست خورده

 ۷) شورش بر علیه والدین

۸) دلایل اقتصادی

پرسش نامه های زیر نیز برای تشخیص های تکمیلی در مشاوره ازدواج توصیه می شوند:

۱- پرسش نامه طرحواره های یانگ : برای تشخیص طرحواره های احتمالی زوجین.

۲- پرسش نامه سنخ نمای مایرز بریگز : برای تشخیص میزان هم خوانی شخصیتی دو نفر.


مطلب مرتبط  : کدام تیپ با کدام تیپ ازدواج کند بهتر است؟ 


کتاب در  زمینه ازدواج ، زوج و آشنایی با ویژگی های جنس مخالف

۱- بازگشت به عشق / هنریکس/ترجمه ابراهیمی (چگونه عشقی که می خواهیم بیابیم / ترجمه تمدن)

۲- هشت درس برای زندگی زوج ها / گلاسر

۳- آیا تو گمشده ام هستی/ باربارا آنجلز

۴- مردان مریخی زنان ونوسی

۵- رازهایی درباره مردان/ باربارا آنجلز

۶- رازهایی درباره زنان/ باربارا آنجلز

۷- عشق ویرانگر

 

مطالب مرتبط با مشاوره ازدواج

عشق

دانلود کتاب مشاوره ازدواج

دانلود کتاب آموزش قبل از ازدواج

دانلود پاورپوینت مشاوره ازدواج

دانلود کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج

 

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *